publications

2023

 1. Arxiv
  GFPose: Learning 3D Human Pose Prior with Gradient Fields
  Hai Ci, Mingdong Wu, Wentao Zhu, Xiaoxuan Ma, Hao Dong, Fangwei Zhong, and Yizhou Wang
  arXiv preprint arXiv:2212.08641, 2023
 2. ICLR
  Proactive Multi-Camera Collaboration for 3D Human Pose Estimation
  Hai Ci*, Mickel Liu*, Xuehai Pan*, Fangwei Zhong, and Yizhou Wang
  ICLR, 2023

2021

 1. CVPR
  Context Modeling in 3D Human Pose Estimation: A Unified Perspective
  Xiaoxuan Ma*, Jiajun Su*, Chunyu Wang, Hai Ci, and Yizhou Wang
  CVPR, 2021

2020

 1. TPAMI
  Locally Connected Network for Monocular 3D Human Pose Estimation
  Hai Ci*, Xiaoxuan Ma*, Chunyu Wang, and Yizhou Wang
  TPAMI, 2020

2019

 1. ICCV
  Optimizing Network Structure for 3D Human Pose Estimation
  Hai Ci, Chunyu Wang, Xiaoxuan Ma, and Yizhou Wang
  ICCV, 2019

2018

 1. ECCV
  Video Object Segmentation by Learning Location-Sensitive Embeddings
  Hai Ci, Chunyu Wang, and Yizhou Wang
  ECCV, 2018